دسته:مجموعه قوانین

مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری

متن کامل آیین دادرسی کیفری      قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی+ دستور...

متن کامل قانون مدنی

مقدمه در انتشار وآثار و اجراء قوانین بطورعموم ماده ۱ – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه...

متن کامل قانون تجارت

باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار...

متن کامل آیین دادرسی مدنی

  ‌کلیات ‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور...

متن کامل قانون مجازات اسلامی

کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر...